EU:s regeringskonferens inleddes

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 201/2007
23.7.2007


EU-länderna inledde en regeringskonferens i samband med rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) möte måndagen den 23 juli i Bryssel. Vid regeringskonferensens första session representerades Finland av migrations- och Europaminister Astrid Thors.

Vid konferensen skall medlemsländerna föra förhandlingar om och godkänna ändringar av EU:s gällande grundfördrag. Regeringskonferensen sammankallades av det nuvarande ordförandelandet Portugal.

Regeringskonferensens arbete grundar sig på det mandat som medlemsländernas stats- och regeringschefer godkände vid Europeiska rådets möte den 21 - 23 juni 2007 i Bryssel. De ändringar som skall göras i grundfördragen anges och definieras exakt i mandatet. Regeringskonferensens uppgift är att utifrån ändringarna utarbeta ett fördrag genom vilket unionsfördraget och EG-fördraget ändras. EG-fördraget ändrar namn till fördraget om EU:s funktionssätt.

Enligt mandatet skall regeringskonferensen avsluta sitt arbete före utgången av 2007. Ordförandelandet Portugal har ställt som mål att det fördrag som förhandlats fram vid regeringskonferensen godkänns vid det inofficiella möte för stats- och regeringschefer som hålls den 18 - 19 oktober i Lissabon. Fördraget bereds av en grupp juridiska experter som inleder sitt arbete den 24 juli. Ärendet behandlas eventuellt också vid utrikesministrarnas inofficiella möte den 8 september och i rådet den 15 och 16 oktober.

När regeringskonferensen har slutfört sitt arbete öppnas fördraget för undertecknande. Det undertecknade fördraget skall även ratificeras i alla medlemsländer. I mandatet fastställs som mål att det nya fördraget skall vara ratificerat före Europaparlamentsvalet i juni 2009.

Den delegation som republikens president tillsatte den 29 juni 2007 ansvarar för förhandlingarna vid regeringskonferensen. Ordförande för delegationen är migrations- och Europaminister Astrid Thors och vice ordförande statssekreterare Teija Tiilikainen.

Finland bedömer att det finns alla förutsättningar för att den tidsplan som ordförandelandet har ställt som mål skall hålla. Regeringskonferensen kommer att fokusera på det juridiska arbetet, eftersom Europeiska rådet i juni har gett ett tydligt och exakt mandat för konferensen.

Ytterligare information: statssekreteraren för EU-ärenden Jari Luoto, statsrådets EU-sekretariat, tfn 09 1602 2180, och utrikessekreterare Lauri Voionmaa, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5079