Europadomstolen fastställde att polisens användning av maktmedel inte bröt mot Europakonventionen

Pressmeddelande 44/2007
13.3.2007

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har i dag i ett avgörande fastställt att ingen kränkning har skett av rätten till liv som garanteras i artikel 2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Klagomålet gällde polisens användning av maktmedel i ett fall där en beväpnad man barrikaderade sig i ett hus och slutligen dödades av polisens kulor i samband med omringningen. Mannens bror anförde klagomålet.

Polisens användning av maktmedel var enligt människorättsdomstolen inte oproportionerligt. Polisens agerande övervakades under hela operationen av erfarna äldre polistjänstemän, och det primära syftet var att lösa situationen genom förhandlingar. Människorättsdomstolen instämde inte i påståendet att operationen planerades och genomfördes på ett sätt som ledde till de dödande skotten.

Europadomstolen konstaterade att polisernas användning av skjutvapen och situationer som denna är reglerade i lag och att systemet säkerställde att inga vapen användes godtyckligt. Skottlossningen med dödlig utgång var nödvändig för att skydda poliserna i området och därför ett sådant maktmedel som är tillåtet enligt artikel 2 i Europakonventionen.

Europadomstolen påpekade att alla händelser antecknades och att en del av omringningen spelades in på band och en del på video. Efter händelserna utredde centralkriminalpolisen fallet noggrant. Europadomstolen fann inga bevis för att utredningen skulle ha varit partisk. Åklagaren väckte åtal mot polisledningen och mannens anhöriga, inklusive klaganden, senare mot poliserna. Europadomstolen ansåg att ärendet utreddes opartiskt och grundligt. Således uppfylldes även de formella kraven i artikel 2.

Europadomstolen ansåg enhälligt att ingen överträdelse hade skett i fallet.

Närmare upplysningar: lagstiftningssekreterare Camilla Busck-Nielsen, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 09 1605 5727, polisöverinspektör Jouni Välkki, inrikesministeriet, tfn 09 1604 4660

ihmisoikeudet