ASEM-yhteistyö uudelle tasolle Helsingissä

Suomen puheenjohtajakauden tulosten arvioinnin alkaessa näinä viikkoina tullaan erityistä huomiota kiinnittämään Suomessa pidettyihin huipputason kokouksiin. Lahden huippukokouksen ja Euromed-ulkoministerikokouksen ohella tähän joukkoon kuuluu Asem 6-huippukokous, joka jäi historiaan kaikkien aikojen suurimpana Suomen isännöimänä valtionpäämiestason tapaamisena. Helsinkiin saapui syyskuussa kolmestakymmenestä yhdeksästä Asem-yhteistyöhön osallistuvasta maasta 35 päämiestä ja kokoukseen ja siihen liittyviin oheistapahtumiin osallistui yhteensä yli 3500 henkeä.

Kotimaisessa keskustelussa Asem 6-huippukokouksen valtavat ulkoiset mittasuhteet jättivät ehkä osittain varjoonsa sen sisällön - minkä takia tällainen mammuttikokous pidettiin ja mitä kokouksessa itse asiassa tapahtui.

Asem-yhteistyö juontaa juurensa Euroopan ja Aasian taloudellisen ja poliittisen vuorovaikutussuhteen voimistumisesta. Vaikka aasialaiset Asem-maat ovat olleet pitkään EU:n suurin kauppakumppani, olivat EUn suhteet Aasiaan perinteisesti varsin suppeat ja Aasia-Eurooppa-akselia kuvattiinkin usein "puuttuvaksi linkiksi" kolmen globaalin talousmahdin Yhdysvaltojen, Euroopan Unionin ja Aasian välisessä vuorovaikutuksessa.

Tämän tyhjiön paikkaamiseksi luotiin vuonna 1996 Asem (Asia Europe Meeting), jonka oli tarkoitus edistää vapaata ja spontaania dialogia Aasian ja Euroopan päämiesten välillä. Sittemmin Asem-prosessi on laajentunut kattamaan useiden eri alojen ministeri- ja virkamiestason yhteistyötä ja sen konkreettisia saavutuksia ovat olleet lukuisat yhteistyöprojektit ja -ohjelmat. Kymmenen vuoden jälkeen ASEM:in onkin onnistunut lähentämään Aasiaa ja Eurooppaa ja tarjonnut tällä tavoin vastineen USA-painotteiselle Aasian ja Tyynen valtameren talodelliselle yhteistyöstyöjärjestölle APEC:ille, joka piti juuri huippukokouksensa Hanoissa.

ASEM 6:n valmistelut - tosiasiassa koko prosessin johtaminen - olivat kokouksen isäntämaan Suomen vastuulla huippukokousta edeltävän puolentoista vuoden ajan. Ulkoministeriön johtamassa valmistelutyössä linjattiin huippukokouksen prioriteettiaiheet ja luonnosteltiin ja neuvoteltiin kokouksen loppuasiakirjat. Isäntämaan tehtävänä oli myös huolehtia siitä, että kokouksen pitämiseen liittyvistä potentiaalisista ongelma-aiheista saavutettaisiin kaikkia kumppaneita tyydyttävä yhteisymmärrys.

Helsingin huippukokouksen tuloksia on kiitelty jopa historiallisiksi. Tähän vaikuttivat erityisesti seuraavat seikat.

Ensiksikin, Helsingissä hyväksytty ilmastonmuutosjulistus antoi merkittävä tukea ja lisäpontta Nairobissa vastikään käydyille YK:n ilmastonmuuutosneuvotteluille. Päämiehet vahvistivat Helsingissä, että ilmastonmuutos ja energiakysymykset tulevat olemaan jatkossa yksi Asemin keskeisiä prioriteettialoja.

Toiseksi, Asemin tulevaisuutta koskevat päätökset merkitsevät askelia kohti järjestäytynempää yhteistyötä Aasian ja Euroopan välillä. Helsingin laajentumispaketin - erityisesti Intian ja Pakistanin - myötä Asem -kumppaneiden yhteenlaskettu väestö lisääntyi yli miljardilla. Lisäksi ns. Helsingin julistus määrittelee toimia, jotka parantavat ASEM- prosessin tehokkuutta, jatkuvuutta ja näkyvyyttä tulevaisuudessa.

Kolmanneksi, Helsingissä lisättiin Asem-prosessin avoimuutta ja kontakteja kansalaisyhteiskuntaan. Elinkeinoelämäfoorumin ohella myös kansanedustuslaitokset toivat viestinsä suoraan huippukokoukselle. Lisäki kokouksen isäntä pääministeri Matti Vanhanen välitti huippukkoukselle erilaisten kansalaisjärjestöjen viestit. Tämä kehitys kohti avoimempaa yhteistyötä jatkuu toivottavasti myös vuonna 2008 Kiinassa pidettävässä ASEM 7-huippukokouksessa.

Käytännön tasolla Helsingin huippukokouksen päätökset merkitsivät sitä, että Asem tarjoaa tulevaisuudessa EU-maille yhä moninaisempia väyliä luoda suhteita Aasian. Asem-yhteistyön syventyessä ja laajentuessa myös Asemin kannanotoilla tulee olemaan yhä painavampaa kansainvälistä merkitystä, kattaahan esimerkiksi Euroopan ja Aasian välinen kauppa jo nykyisellään yli 40% maailman tavarakaupasta ja Asem-kumppaneiden bruttokansantuote yli puolet maailman yhteenlasketusta BKTsta.

Asem 6-huippukokouksesta on saatu erittäin myönteistä palautetta sekä eurooppalaisilta että aasialaisilta kumppaneilta. Suomen kannalta oli merkittävää se, että onnistunut lopputulos toi yhden näkyvän saavutuksen Suomen EU-puheenjohtajuussaldoon sekä lisäsi kumppaneiden luottamusta Suomeen maana, joka pyrkii asettamaan riman kokealla ja hoitamaan sille annetut tehtävät kunnialla. Asemin rooli tärkeänä platformina - Euroopan ja Aasian yhteisen tekemisen paikkana - vahvistui merkittävästi.

Suomelle kokous tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden profiloitua Aasiassa. Mahdollisuus hyödynnettiin laajasti. Esimerkkinä siitä oli kokouksen aattona järjestetty aasialaisen ja eurooppalaisen huippumedian päätoimittajille suunnattu symposium. Kokousta seurasi yli tuhat toimittajaa ja kokouksen ja sen isäntämaan saama huomio erityisesti aasialaiseessa mediassa oli aikaisempiin huippukokouksiin verrattuna mittava. Tältäkin osalta Suomen ponnistukset tuottivat erinomaisen tuloksen.

Hanna Lehtinen