Arktista yhteistyötä mustan hiilen päästöjen suitsimiseksi

Arktisen neuvoston musta hiili ja metaani -asiantuntijaryhmä kokoontui Helsingissä 20.–21.9.2018. Asiantuntijaryhmä lisää tietoa ilmastoa lämmittävistä mustan hiilen ja metaanin päästöistä sekä tekee suosituksia päästöjen vähentämiseksi.

Kuva: Tussitaikurit

Musta hiili -hiukkaset ja metaanikaasu lämmittävät ilmastoa voimakkaasti, mutta säilyvät ilmakehässä vain lyhyen aikaa. Niiden päästöjä vähentämällä voidaan saavuttaa nopeita tuloksia ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Arktisen alueen kannalta erityisen merkityksellinen on musta hiili eli nokipöly.

Musta hiili lämmittää arktista aluetta

Jopa neljännes arktisen alueen lämpenemisestä johtuu mustasta hiilestä. Päästöt ovat myös ihmisten terveydelle haitallisia. Arktisten maiden omilla päästöillä on keskeinen merkitys. Mustaa hiiltä pääsee ilman muun muassa liikenteestä ja työkoneista, soihdutuksesta öljyntuotannossa, tehottomia polttoprosesseja käyttävistä voima- ja teollisuuslaitoksista, puun pienpoltosta, kulotuksesta ja metsäpaloista. Arktisista maista Venäjä ja Yhdysvallat ovat suurimpia päästäjiä, globaalisti Aasian maat, erityisesti Kiina ja Intia.

Arktinen neuvosto julkisti vuonna 2015 puitedokumentin(Linkki toiselle web-sivustolle.) mustan hiilen ja metaanin päästöjen vähentämisestä ja perusti asiantuntijaryhmän seuraamaan sen toimeenpanoa. Vuonna 2017 tehtiin maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen musta hiili -päästöjä rajoittava sitoumus(Linkki toiselle web-sivustolle.), kun arktiset maat ottivat tavoitteekseen vähentää musta hiili -päästöjään 25–33 % vuoden 2013 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Metaani kasvihuonekaasuna kuuluu YK:n ilmastosopimuksen piiriin.

Helsingin kokouksesta uudet suositukset päästöjen vähentämiseksi

Suomen puheenjohtajuuskaudella Arktisen neuvoston musta hiili ja metaani -asiantuntijaryhmässä puhetta johtaa tutkimusprofessori Mikael Hildén Suomen ympäristökeskuksesta. Asiantuntijaryhmä antaa raporttinsa arktiselle ulkoministerikokoukselle toukokuussa 2019.

Helsingin kokouksessa asiantuntijaryhmä työsti vuoden 2019 raportointia varten päivityksiä ja täydennyksiä mustan hiilen ja metaanin eri sektoreille kohdistuviin suosituksiin päästöjen vähentämiseksi. Kokouksessa käsiteltiin myös arktisten maiden ja tarkkailijamaiden toimittamia päästötietoja.

Ulkoministeriö rahoittaa asiantuntijatyötä

Ulkoministeriö rahoittaa Arktisen neuvoston musta hiili ja metaani -asiantuntijatyötä Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen rahoitusinstrumentista. Suomi panostaa rahoitusta ja asiantuntijatyötä myös useisiin alueellisiin sekä maailmanlaajuisiin aloitteisiin, joilla lisätään ymmärrystä musta hiili -päästöistä ja toteutetaan käytännön päästövähennyshankkeita.

Suomen omat päästöt ovat globaalissa vertailussa pieniä, mutta niillä kuitenkin on merkitystä arktisen ilmaston ja paikallisesti ihmisten terveyden kannalta. Siksi Suomessa selvitetään myös mahdollisuuksia vähentää omia päästöjämme. Suurimpia lähteitä ovat liikenne ja puun poltto.

 

 

Arktinen neuvosto
arktinen alue
ympäristö