Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Puheet, 16.6.2017

Ulkoministeri Soinin puhe EU:n korkean tason arktisessa tapahtumassa

Ulkoministeri Timo Soinin puhe EU:n korkean tason arktisessa foorumissa Oulussa 15.6.2017.

Alkuperäinen puhe englanniksi

On ilahduttavaa nähdä näin suuri osallistujamäärä Euroopan unionin ensimmäisessä korkean tason arktisessa tapahtumassa.  Minulla on kunnia toimia tilaisuuden isäntänä yhdessä EU:n ulkopoliittisen korkean edustajan Federica Mogherinin ja EU:n arktisesta politiikasta vastaavan komissaarin Karmenu Vellan kanssa.

Arktisen yhtä aikaa globaali ja paikallinen luonne ilmenee siinä, että tämän tilaisuuden ovat järjestäneet yhteistyössä Suomen ulkoasiainministeriö, EU:n toimielimet ja Oulun kaupunki ja että tilaisuuteen osallistuu toimijoita hyvin erilaisista taustoista.  Arktisten asioiden tarkastelussa tarvitaan ulkopolitiikan toimijoita, ympäristöasiaintuntijoita, yrittäjiä, innovoija, sijoittajia ja luonnollisesti arktisen alueen asukkaita.

Tilaisuuden otsikko on ’Kestävän kehityksen arktinen – luovia ratkaisuja etsimässä’. Se kuvaa kohtaamiamme haasteita: miten turvata arktinen ympäristö ja elinkeinot ja miten kannustaa ja tukea arktisen alueen innovatiivista ja kestävää kehitystä. Kuten kaikkialla maailmassa, kestävän kehityksen sitoumukset tulee saattaa toiminnaksi myös arktisella alueella. Tämä edellyttää tutkimusta, koulutusta, innovatiivisia teknologioita ja taloudellisia panostuksia. Sekä kansainvälistä yhteistyötä että paikallista aloitteellisuutta tarvitaan. Alkuperäiskansat ja paikalliset asukkaat ovat meille korvaamaton voimavara ja he opastavat meitä pyrkimyksissämme.

Aikaisemmin taloudellista kehitystä ja ympäristönsuojelua pidettiin toisena poissulkevina vaihtoehtoina. Onneksi yksityiset yritykset tunnistivat varhaisessa vaiheessa, että tosiasia on itse asiassa päinvastoin. Tämä näkemys on sittemmin siirtynyt hallitusten politiikkoihin ja joissakin tapauksissa omaksuttu kansainvälisiin standardeihin. Meidän tulee jatkaa arktisen politiikan ja aloitteiden kehittämistä samaan suuntaan.

Ilmastonmuutos on vaikuttanut arktiseen alueeseen jo merkittävästi ja muutostahti näyttää kiihtyvän. Tämä korostaa Pariisin ilmastosopimuksen tärkeyttä. Emme saa antaa viime aikojen takaiskujen lannistaa meitä, vaan niiden tulisi lisätä päättäväisyyttämme panna tekemämme sitoumukset täytäntöön.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset samoin kuin sitä koskevat ratkaisut näkyvät sekä paikallisella että globaalilla tasolla. Siksi on rohkaisevaa huomata paikallisten ja alueellisten toimijoiden uudistama ja jopa vahvistama sitoumus taistella ilmastonmuutosta vastaan. Meidän tulee pitää ilmastonmuutos arktisen agendan kärkihankkeiden joukossa.

EU:lla on merkittävä rooli arktisella alueella. EU on tärkeä toimija kestävän kehityksen ja innovaatioiden tukemisessa arktisella alueella. EU:ssa tehtävää tutkimusta, sen rahoitusinstrumentteja ja sijoituksia, toimintaedellytysten kehittämistä ja innovatiivisia teknologioita tarvitaan.

Viime vuonna EU hyväksyi tiedonannon arktista aluetta koskevasta Euroopan unionin yhdennetystä politiikasta. Siinä määritellään kolme painopistealuetta, joihin EU tulee keskittymään tulevina vuosina: 1) ilmastonmuutos ja arktisen ympäristön suojeleminen; 2) kestävä kehitys arktisella alueella ja sen ympäristössä, ja; 3) kansainvälinen yhteistyö arktisissa asioissa. Tämä kuvastaa hyvin suomalaista ajattelua. Meidän tulee varmistaa, että nämä painopisteet saatetaan konkreettisiksi aloitteiksi. Tämä tilaisuus Oulussa tarjoaa tärkeän foorumin tälle työlle.

Niin arktisella alueella kuin muualla Euroopassa on välttämätöntä saada aikaan talouskasvua ja luoda työpaikkoja.  Näitä alueita täytyy tukea rakentamaan kilpailukykyisiä ja houkuttelevia ympäristöjä uusille liiketoimille ja tutkimukselle. On kehitettävä sekä infrastruktuuria että älykkäitä liikennejärjestelmiä. Parempi pääsy Jäämerelle hyödyttäisi kaikkia.

EU ja sen jäsenvaltiot hyötyvät merkittävästi pohjoisten alueiden metsistä, merellisistä voimavaroista, mineraaleista, energiatuotannosta ja korkeatasoisesta tutkimuksesta. Kestävät panostukset alueella hyödyttävät siten pitkällä tähtäimellä kaikkia.  Mahdollisuudet raja-alueyhteistyöhön ja globaali näkökulma tulee pitää mielessä näissä yhteyksissä.

Arktiselle ulottuvuudelle omistetun kokonaisuuden perustaminen Horisontti 2020 -puiteohjelmaan on tärkeä askel luotaessa yhtenäistä EU:n lähestymistapaa. Mutta me katsomme, että arktista aluetta varten tarvitaan koordinoidumpi ja tehokkaampi EU:n rahoitusmekanismi.

Arktinen sidosryhmäfoorumi kokoontuu huomenna keskustelemaan tärkeimmistä sijoituskohteista Euroopan arktisilla alueilla.  Arvostamme suuresti EU:n sitoutumista dialogiin arktisten sidosryhmien – arktisten EU:n jäsenvaltioiden, arktisten valtioiden ja arktisen alueen asukkaiden – kanssa.

Suomi toimii Arktisen neuvoston puheenjohtajana toukokuuhun 2019 saakka. Suomen puheenjohtajuuden painopistealueita ovat ympäristönsuojelu, viestintäyhteydet, meteorologinen yhteistyö ja koulutus. Nämä kaikki ovat alueita, joilla myös EU:lla on paljon pelissä. Meidän tulisi tutkia mitä voimme saada aikaan yhdessä.

EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia, joka julkaistiin vuosi sitten, kuvasi ’yhteistyöhön perustuvan arktisen alueen’ yhdeksi tärkeimmistä maantieteellisistä painopistealueistaan. Kuten strategiassa todetaan, EU:lle on strategisesti tärkeää, että arktinen säilyy alueena, jolla on vähän jännitteitä ja jossa tapahtuvan yhteistyön takaa Arktinen neuvosto.  Uskon, että tämä on kaikkien tässä tilaisuudessa olevien yhteinen etu. EU:n vahvistuva rooli arktisella alueella tukee sen vakiintunutta kansainvälistä rauhanomaista viitekehystä.

Sekä EU:n arktinen tiedonanto että Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuus korostavat kansainvälistä yhteistyötä kestävän kehityksen aikaansaamiseksi arktisella alueella.  Tämän vuoksi olen erityisen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi edustajia EU:n ulkopuolisista maista, kuten Norjasta, Islannista ja Kanadasta.

Arktinen alue on sekä paikallinen että globaali. Se, mitä kestävän arktisen alueen hyväksi tarvitaan, on paikallinen asiantuntemus ja aloitteet, globaalit sitoumukset ja kansainvälinen yhteistyö. EU arktisine alueineen, moninaisine politiikkoineen ja globaaleine ulottuvuuksineen sopii hyvin tähän kuvaan. Ainut tapa onnistua on toimia yhteistyössä.

Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi EU:n korkean tason tapahtumaan arktisella alueella. Kestävä eurooppalainen arktinen alue on avoinna kaikille!

Tämä dokumentti

Päivitetty 29.6.2017

Takaisin ylös