Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

EU:n ja Kanadan välinen kauppasopimus CETA

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus (CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement) allekirjoitettiin 30.10.2016. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti pääosiltaan EU:n ja Kanadan välisessä kaupassa 21.9.2017 lähtien.​ Eduskunta hyväksyi CETA-sopimuksen täysistunnossaan 16. toukokuuta äänin 141-42.

Sopimus tuo suomalaisille yrityksille säästöjä ja kasvumahdollisuuksia. Suomen viennille sopimus tuo monenlaisia edistysaskeleita. Kanada on Suomelle jo valmiiksi hyvin luontainen kauppakumppani pohjoisen sijainnin, samanlaisen arvopohjan sekä kaksikielisen parlamentaarisen demokratian ansiosta.

Kanadalle on tärkeää kehittää omia hyvin harvaan asuttuja ja arktisia alueitaan, ja tässä Suomella on mahdollisuus tarjota Kanadalle arktista osaamista esimerkiksi jäänmurtajien, clean tech -ratkaisujen, meteorologian ja ICT-ratkaisujen osalta. Pienille ja keskisuurille suomalaisyrityksille on myös helpompaa ponnistaa Yhdysvaltain jättimäisille markkinoille juuri Kanadan kautta.

Sopimus poistaa tullit kaikilta teollisuustuotteilta, joiden alkuperä on Kanada tai EU-jäsenvaltio. Tullit tulevat poistumaan joko saman tien, tai vaihtoehtoisesti kolmen, viiden tai seitsemän vuoden kuluessa sopimuksen voimaanastumisesta. EU-alueelta Kanadaan voi heti sopimuksen voimaan astumisesta viedä täysin tullivapaasti lähes kaikkia teollisuustuotteita.

Suomesta viedään Kanadaan erityisesti metsäteollisuuteen tarkoitettuja koneita, lumessa liikkumista varten suunniteltuja ajoneuvoja, sekä lääketieteessä käytettäviä laitteita. Vuonna 2015 jo pelkästään tämän kaltaisten laitteiden vienti kattoi lähes puolet koko viennistä Kanadaan. Näissä tuotteissa ei ole ollut laisinkaan tullimaksuja ennen sopimusta, joten niitä vievien yritysten ja näiden alihankkijoiden etu tulee olemaan esimerkiksi teknisten kaupanesteiden puolella. Säästöjä voi syntyä esimerkiksi siitä, että kaksinkertaisen testaus vähenee eräiden tuotteiden osalta.

Suomalaisten alusten vienti Kanadaan on ollut vähäistä, sillä Kanadan soveltamat tullit ovat erittäin korkeita, jopa 15-25 prosenttia riippuen aluksen tyypistä. Sopimus avaa uusia mahdollisuuksia suomalaiselle alusosaamiselle Kanadan markkinoilla, sillä sopimuksen myötä tullit tulevat poistumaan alustyypistä riippuen joko kolmen tai seitsemän vuoden siirtymällä.

Vaikka ajoneuvot ovat pääosin jo nyt lähes vapaita tulleista, on Kanadalla silti muutaman ajoneuvotyypin kohdalla kuuden prosentin tullitariffi, ja myös tämä tulee poistumaan ajoneuvon tyypistä riippuen kolmen, viiden tai seitsemän vuoden siirtymällä. Esimerkiksi tavarankuljetukseen tarkoitettuihin ajoneuvoihin kohdistuu tällä hetkellä kuuden prosentin tulli. Näitä kuorma-autoja vietiin Suomesta vuonna 2015 yli 13 miljoonan euron edestä, ja ne muodostivat täten 3 prosenttia koko viennistä Kanadaan. Omassa tuoteryhmässään eli kuljetusvälineiden ja kulkuneuvojen ryhmässä kyseinen ajoneuvotyyppi oli toiseksi tärkein vientituote, joten tullien poistuminen tuo ajoneuvojen viejille huomattavan säästön tullimaksuissa. Yli 20 tonnia painaviin kuorma-autoihin tullaan soveltamaan kolmen vuoden siirtymäaikaa, jonka jälkeen niiden vienti Kanadaan on täysin vapaata tulleista.

Tarkemmat tuoteryhmäkohtaiset siirtymäajat löytyvät sopimustekstistä, johon löytyy linkki esimerkiksi Euroopan komission kotisivuilta.

Elintarvikkeiden vienti helpottuu

Sopimuksen myötä Kanada poistaa lähes 92 prosenttia maatalous- ja elintarviketuotteiden tulleista. EU:n vienti Kanadaan on perinteisesti painottunut jalostettuihin elintarvikkeisiin, ja sopimus tuo erityisesti näissä merkittäviä säästöjä eurooppalaisille viejille. Suomen maatalous- ja elintarviketuotteiden vienti Kanadaan on ollut verrattain vähäistä (noin 4,3 miljoonaa vuonna 2015) ja tullien poistojen kautta syntyvät säästöt luovat mahdollisuuksia kasvattaa ja laajentaa vientiä. Suomen tämän hetkisten vientituotteiden kohdalla sopimus tuo säästöjä esimerkiksi vodkan sekä tiettyjen makeisten ja leipomotuotteiden osalta.

Myös EU poistaa tulleja tuonnilta Kanadasta lukuun ottamatta tiettyjä herkkiä tuoteryhmiä, joiden tuonti vapautetaan kiintiöiden puitteissa (naudanliha, sianliha, sokerimaissi). Täysin sopimuksen ulkopuolelle jäävät siipikarjan liha, munat ja munatuotteet.

Sopimuksen terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskeva luku tuo ennakoitavuutta ja sujuvoittaa maiden välistä maatalous- ja elintarvikekauppaa. Eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden osalta minimoidaan eläintautitapausten kaupalle aiheuttamia haittoja muun muassa tunnustamalla toisen osapuolen alueellistamistoimenpiteet ja yksinkertaistetaan vientilaitosten hyväksymismenettelyjä. Kasviterveyspuolelle luodaan uusi kasvien, hedelmien ja vihannesten tuontihyväksymismenettely.

Tarkemmat tuoteryhmäkohtaiset siirtymäajat löytyvät sopimustekstistä.

Alkuperäsäännöt määrittelevät tuotteen pääsyn CETA-sopimuksen piiriin

Alkuperäsäännöillä (Rules of Origin) tarkoitetaan sääntöjä, jotka määrittelevät sen, millä perusteella tuotetta voidaan kutsua "eurooppalaiseksi" tai "kanadalaiseksi". Alkuperäsääntöjen tarkoituksena on estää kolmansista maista tuotavien tuotteiden epäsuora sopimuksesta hyötyminen. EU:lla ja Kanadalla on ollut käytössään hyvin erilaiset alkuperäsäännöt. Sopimusneuvotteluissa tämä ei tuottanut isommissa määrin ongelmia, mutta kompromisseja jouduttiin tekemään joidenkin tuotteiden/sektoreiden osalta, jotka ovat molemmille osapuolille tärkeitä, ja joissa säännöt poikkesivat paljon toisistaan. Tarkempaa tietoa alkuperäsäännöistä ja poikkeustuotteista löytyy Euroopan komission kotisivuilta

Tuotteiden testaaminen helpottuu

CETA helpottaa suomalaisten yritysten, erityisesti pk-yritysten, vientiä Kanadaan muun muassa siten, että tuotteille tehtävien kaksinkertaisten testien määrä vähenee. Tämä sen vuoksi, että EU ja Kanada ovat sopineet hyväksyvänsä toistensa antamat niin kutsutut vaatimustenmukaisuustodistukset useille tuotteille, kuten sähkölaitteille, elektroniikka- ja radiolaitteille, koneille ja niiden komponenteille, mittauslaitteille kuumavesikattiloille ja huvialuksille. Näiden tuotteiden osalta riittää, että EU:sta Kanadaan vietävä tuote testataan EU:ssa olevassa testauslaitoksessa kanadalaisten sääntöjen mukaan ja päinvastoin. Tämä säästää yritysten aikaa ja rahaa.

Sopimuksella poistetaan sektorikohtaisesti kaupanesteitä auto- ja lääkesektoreilta.

Sopimus mahdollistaa myös EU:n ja Kanadan sääntelyviranomaisten välisen yhteistyön lisäämisen. Sääntelyviranomaisten välisen yhteistyön tavoitteena on parantaa sääntelyn tasoa ja poistaa tarpeettomia kaupanesteitä. EU:n korkea terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojantaso ei laske. EU:hun tuotavien tuotteiden on myös jatkossa täytettävä EU:n vaatimukset.

Palveluissa uusia mahdollisuuksia

Palvelut vastaavat noin 70 prosenttia Suomen taloudesta. Yksityisten palveluiden osuus Suomen kokonaistuotannosta on noin 40 prosenttia. Suomalaisilla yrityksillä on kansainvälisellä tasolla merkittävää ja kilpailukykyistä osaamista erityisesti informaatioteknologian, erilaisten asiantuntijapalveluiden sekä insinööriosaamisen aloilla. Suomen palveluviennistä merkittävä osa muodostuukin IT-palveluista ja –ratkaisuista sekä alustoista ja ohjelmistoista sekä erilaisista liike-elämän palveluista, mukaan lukien asiantuntija- ja suunnittelupalvelut. Sopimus käsittelee niin rajojen yli tarjottavia palveluja, yritysten perustamista ja muunlaisten investointien tekemistä kuin maahantulon ehtoja yritystoimintaan liittyen. Sopimus sisältää myös tiettyjä aloja kuten televiestintää koskevia kilpailun edistämistä koskevia sääntöjä, jotka pohjautuvat EU:n omiin sääntelykäytäntöihin.

Sopimuksen myötä kilpailuedellytykset tasoittuvat Kanadassa, kun Kanada ei voi enää muuttaa lainsäädäntöään nykyisestä ulkomaisia toimijoita syrjivämmäksi tai rajoittavammaksi, jollei se ole varannut siihen erikseen oikeutta. Sopimuksen myötä Kanadan toimintaympäristö vakautuu. Suomalaisyrityksille avautuu aiempaa parempia mahdollisuuksia muun muassa erilaisten asiantuntijapalveluiden, insinööri-, ympäristö- sekä IT-osaamisen tai ruoppauksen ja liikennepalveluiden aloilla.

Sopimus on ensimmäinen, jonka puitteissa Kanada ilmoittaa myös osavaltiotasolla olevat määrälliset sekä ulkomaisia toimijoita syrjivät vaatimukset. Tällaisia Kanadassa ovat muun muassa yritysten hallitusten jäsenten kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimukset, ulkomaalaisomistuksen enimmäismäärää koskevat rajoitukset esimerkiksi televiestintä-, kaivos-, energia- tai metsäteollisuuden aloilla. Sopimus sisältää myös listan voimassa olevista laeista eri aloilla. Sopimus lisää näin ollen läpinäkyvyyttä, mikä helpottaa suomalaisyritysten palveluvientiä ja -tuontia Kanadasta sekä yrityksen perustamista tai investointien tekemistä Kanadaan. Merkittävänä yksittäisenä elementtinä voidaan pitää myös sitä, että Kanada sitoutuu sopimuksessa, ettei investointeja, jotka jäävät alle 1,5 miljardia Kanadan dollaria, monitoroida ja altisteta erilliselle luvalle. Aiemmin kynnysarvo oli 354 miljoonaa Kanadan dollaria.

CETA voi myös tasoittaa tietä ammattipätevyyden vastavuoroiselle tunnustamiselle. Suomesta poiketen Kanadassa on edelleen useita säänneltyjä ammatteja, joissa ulkomaiset eivät voi toimia, jollei ammatinharjoittajan pätevyyttä ole tunnustettu maassa. Sopimus sisältää raamit myöhemmin tehtävälle tarkemmalle sopimukselle, jolla luotaisiin mekanismi osapuolten välille osaamisen tunnustamiseksi.

Yritystoimintaan liittyvä maahantulo

Kansainvälinen liiketoiminta saattaa edellyttää työntekijöiden, asiantuntijoiden ja yritysjohdon väliaikaista siirtymistä työskentelemään toiseen valtioon. Sopimuksella vähennetään tähän liittyviä esteitä.

Sopimuksessa sitoudutaan yritysten sisäisten siirtojen, asiantuntijoiden, yritysvierailijoiden sekä tiettyjen projektiluonteisesti maahan tulevien asiantuntijoiden maahantulon sallimiseen pääsääntöisesti ilman tarveharkintaa tai työlupaa tietyillä sektoreilla. Osapuolet sitoutuvat sallimaan oleskelun 3 vuoteen saakka riippuen oleskelun tarkoituksesta.

Vakaampi toimintaympäristö investoinneille ja suojaa immateriaalioikeuksille

Sopimus varmistaa suomalaisille yrityksille vakaan toimintaympäristön ja parantaa oikeudellista toimintavarmuutta Kanadassa. Sopimuksella parannetaan kansallisten lainsäädäntötoimien läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. Suomalaiset ja kanadalaiset yritykset asetetaan lähtökohtaisesti samalle peliviivalle. Kanada sitoutuu olemaan syrjimättä suomalaisia sijoittajia. Lisäksi suomalaisille investoinneille taataan yhtä hyvä kohtelu kuin kolmansien maiden investoinneille ja eikä suomalaisia investointeja syrjitä suhteessa kanadalaisiin investointeihin.

Innovaatioiden, tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien suojaaminen on useimmiten keskeistä yrityksen liiketoiminnalle. Kanada sitoutuu tarjoamaan suomalaisille yrityksille vastaavantasoisen immateriaalioikeuksien suojan kuin EU:ssa on tällä hetkellä voimassa. Jatkossa myös eräiden EU:n alueella suojattujen elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suoja ulottuu Kanadaan.

Julkiset hankinnat avautuvat

Kanadan julkisten hankintojen vuotuinen arvo on yli 30 miljardia euroa. Kanada ei ole aiemmin avannut julkisia hankintojaan tässä laajuudessa kolmansille osapuolille, etenkin alue- ja paikallistason hankintojen osalta. Suomalaiset yritykset voivatkin jatkossa osallistua euromääräisten kynnysarvojen puitteissa Kanadan liittovaltiotason lisäksi myös sen alue- ja paikallistason hankintakilpailuihin, joissa tavara- ja palveluhankintakategorian laajentuminen antaa suomalaisille yrityksille entistä enemmän mahdollisuuksia. Markkinoillepääsyä on helpotettu muun muassa Ontarion ja Quebecin joukkoliikennehankinnoissa sekä liittovaltiotason ruoppauspalveluissa.  Suomalaiset yritykset saavat nyt helposti tiedon Kanadan tulevista julkisista hankintakilpailutuksista kootusti samalta verkkosivulta. Kilpailutuksissa suomalaisia yrityksiä kohdellaan samalla tavoin tasapuolisesti ja syrjimättömästi kuin kanadalaisia yrityksiä. Myös muutoksenhaku hankintapäätökseen on mahdollista.

Kestävä kehitys ja ympäristö

Ilmastonmuutos ja päästöjen vähentäminen ovat tärkeässä asemassa Kanadan ympäristöpolitiikassa. Myös CETA:ssa sitoudutaan seuraamaan ympäristötavoitteita. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusia vienti- ja yhteistyömahdollisuuksia suomalaisille arktisen ja cleantech-osaamisen yrityksille.

Lisäksi CETA:ssa painotetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä sitoutumista yhteistyöhön laittomien metsähakkuiden ja kalastuksen vähentämiseksi. Tämä edistää kestävien metsä- ja kalatuotteiden kauppaa.

pdfCETA-esite

pdfMiten yritykset voivat hyödyntää EU:n kauppasopimuksia?

Tämä dokumentti

Päivitetty 16.5.2018

Takaisin ylös